Cikaracak Ninggang Batu Laun Laun Jadi Legok

Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa).

Cicing Dina Sihung Maung

Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang.

Ceuli Lentaheun

Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge, turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna.

Cecendet Mande Kiara

Nu leutik nyaruaan anu gede, nu miskin nyaruaan nu beunghar.

Cara Simeut Hiris, Tai Kana Beuheung Beuheung

Pohara bodona, beunang dibobodo atawa ditipu ku batur.

Cara Jogjog Mondok

Carekcok bae, gandeng naker.

Cara Gaang Katincak

Anu tadina rame kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.